Freaky hunk swallows feet while their owner masturbates